Posted by: Brian Palmund | november 5, 2009

Venstres ambition for Albertslund

Jeg har gennem længere tid, stukket til Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti, for at få dem til at fremlægge noget mere konkret for Albertslunds fremtid, end det reklamebureauerne kan komme op med i overskrifter. Nu har deres ledelser og borgmesterkandidat haft tid nok til at overbevise mig både i avis, online og på debatmøderne. Intet konkret har jeg fået. Man vil opprioritere alt uden penge og intet gøre for at rette op på økonomien. Jeg fornemmer en modløs og opgivende indstilling hos Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Jeg har endnu ikke set tegn på hverken visioner, lederskab eller handlekraft hos borgmesterkandidaten. Trist for Albertslund, for så får vi bare mere af det samme: ingenting.

Jeg vil derfor redegøre for det, jeg og Venstre ønsker at gennemføre for at rette op på økonomien og etablere et råderum for handling. For at målrette en indsats der hvor Albertslund har de største udfordringer og fastholde en aktiv indsats på f.eks. miljøområdet, uden at det undergraver økonomien.

Den overordnede prioritering er målrettet det, jeg mener er vigtigst for Albertslund lige nu er:Sikre en bedre skolegang for tosprogede og børn med svagt bagland og samtidigt et bedre arbejdsmiljø for lærerne.

  • Sikre bedre idrætsfaciliteter og arbejde for at flere bruger idræts tilbud og deltager i klub/foreningslivet, særligt for borgere med indvandre baggrund.
  • Væsentligt forbedret sundhedstilbud og højere levealder.
  • En bedre og mere værdig ældreservice og forberedelse af en stigning i ældrebefolkning.

Troværdig økonomi

Hvis Albertslund var en bank, ville vi blive lukket omgående. Selv Roskilde Bank ville se hæderlige ud ved siden af. Der er ingen gennemsigtighed i hverken budgetter eller regnskaber. Der er mangelfuld styring og opfølgning. Man kan ikke få at vide, hvad ting reelt koster eller hvilken værdi, der reelt skabes gennem initiativet. Det er nærmest umuligt at prioritere mellem tiltag, hvorfor det altid er grønthøsteren, der kommer frem, når der skal findes penge.

Venstre ønsker, og det burde enhver ny borgmester også, at gennemføre en række tiltag, for at trække en streg i sandet og skabe et fremadrettet fokus, der kan etablere den nødvendige politiske dynamik.

Det handler dels om at få økonomien under kontrol, dels indarbejde nogle metoder til at gøre prioritering mulig og dels gøre det muligt at følge målsætninger og sikre, at de ønskede værdier skabes for borgerne. I dag er alt per definition opprioriteret, men der er lidt eller ingen forbedring at spore for borgerne.

Økonomisk gennemsigtighed

Der skal udarbejdes et nettobudget, der viser alle de lovbundne omkostninger, som f.eks. overførselsindkomster, der ligger fast og ikke kan påvirkes. Dermed kendes også det råderum som Albertslund og dermed politikerne reelt kan prioritere inden for.

Der skal foretages en beregning af de effekter, der opnås gennem regeringens afbureaukratiseringsreform, så disse enten kan anvendes i de forskellige områder som øget aktivitet eller samles til finansiering af nye initiativer på f.eks. idræts- eller sundhedsområdet.

Der skal foretages en tilsvarende beregning af de samlede omkostninger til miljø, dels direkte omkostninger til miljøkonsulenter mv. og dels de omkostninger i samtlige forvaltninger og institutioner som følge af særlige krav og løbende kontrol.

Der skal laves en opgørelse af samtlige omkostninger til sociale projekter, både dem, der er selvstændige, og dem der ligger under rundt om i forskellige forvaltninger og institutioner.

Når vi kender de reelle tal for byens økonomi og aktiviteter, bliver det muligt at fastlægge et budget. Det bliver muligt at foretage en direkte prioritering og undgå at de brede tiltag som f.eks. miljøcertificeringen spiser de enkelte institutioners budgetter op indefra.

Økonomisk og politisk styring

For at få kontrol over økonomien og få værdi ud af de forskellige tiltag, er der behov for en ændret praksis på et par områder.

Den særlige indsats i ”fyrtårne” bør finansieres i puljer, således at prioriteringen kan justeres op og ned år for år, ved at tildele flere eller færre midler til området.

Puljerne bør samtidigt have en formålsparagraf og et sæt af målsætninger, der kan styres efter. F.eks. at:

  • Miljøindsatsen i 2010 skal målrettes en energibesparelse på mindst 2 MW og mindst 200 tons CO2.
  • Den sociale indsats skal målrettes, så antallet af indvandrerforældre uden dansk kundskaber nedbringes med 10% og antallet af børn, der starter i skole uden basisdansk nedbringes med 1/3.
  • Antallet af unge der hverken arbejder eller er under uddannelse halveres.
  • Indsatsen på skoleområdet målrettes tosprogede elever, således at andelen der ikke modtager lektiehjælp hjemme bliver reduceret med 40%.
  • Investeringer på idrætsområdet målrettes, således at kapaciteten øges og antallet af medlemmer generelt i foreningerne øges med 20% og andelen af indvandrer, der anvender idrætstilbud øges til 15% og antallet af træningstimer øges med 10%.

På dette grundlag er det muligt at vurdere alle forslag på, om det passer ind i målsætningerne, hvilken effekt det forventes at have og hvad omkostningen vil være. Det bliver muligt at prioritere de tiltag, der har mest værdi for borgerne og skabe langt mere velfærd for pengene end i dag.

Samtidigt vil de forskellige tiltag ikke belaste de enkelte forvaltninger eller institutioners almindelige driftsbudgetter. Miljøkontrol vil ikke spise undervisningstimer og økologi vil ikke reducerer antallet af udflugter i børnehaven, da indsatsen finansieres på særskilt budget.

Økonomisk prioritering kan foretages af politikerne ved at vurdere de enkelte puljer og tiltag. Behovet for at gennemføre 2% besparelser på tværs af forvaltningerne vil blive reduceret og politikerne vil få et større og direkte ansvar for de besparelser, der gennemføres.

Anlægsinvesteringer

Albertslund har et stort behov for investeringer i nye anlæg og vedligeholdelse af gamle. Samtidigt investerer og binder Albertslund mange midler i besiddelser som Albertslund Centrum og grunde på Roskildevej og andre steder. Disse besiddelser bidrager ikke med værdi for byens borgere.

Et salg af Albertslund Centrum vil ikke betyde at Albertslund Centrum forsvinder. Derimod vil en ny ejer have incitament til gennemføre tiltrængte investeringer og samtidigt sikre at Centrum er så attraktivt som muligt. Ved at frasælge Centrum til en engageret ejer, vil Albertslund samtidigt ikke blive belastet på anlægsbudgettet og undgå konflikten med anlægsloftet.

Albertslund skal have og opkøbe grunde i byen, som har et direkte formål for borgerne til f.eks. opførsel af børnehaver eller plejehjem. Hvis ikke besiddelserne har et direkte formål, bør de afhændes og indtægterne investeres i f.eks. idrætsanlæg og et sundhedshus, der har et formål rettet mod bedre service og mere velfærd.

 

Venstres prioritering

På et grundlag med økonomisk gennemsigtighed og mulighed for økonomisk styring, skal der så foretages en politisk prioritering. Denne er selvfølgelig forskellig fra parti til parti, selv om de fleste områder vil have en bred opbakning.

Særlige indsatsområder

Albertslund har store udfordringer omkring socialt udsatte familier og en stor gruppe tilflyttere, der har det vanskeligt med Dansk. Begge grupper har behov for en særlig indsats, for at få det bedste ud af uddannelsessystemet og få et stærkt fundament i samfundet.

I alt for høj grad overlades ansvaret til skolerne, der ikke bare skal undervise vores børn, men også løse sociale problemer og håndtere meget vanskelige børn. Det gør deres arbejde urimeligt hårdt og stort set umuligt at udføre deres erhverv.

Indsatsen i skolen, med at ruste de børn, der har særlig behov for undervisning, skal fortsætte. Der skal gøres en direkte indsats for at få de udsatte børn og familier til at anvende tilbud omkring idræt og foreninger i almindelighed, dels for at sikre et stærkere socialt netværk og dels for at få en tilknytning til mere velfungerende familier.

Skolen skal understøttes langt bedre af det sociale område. Lærerne bør støttes og aflastes ved at et socialt service team kontakter familierne hver eneste gang, en elev ikke kommer i skole eller ikke har lavet lektier.

Hver eneste gang skal familien have at vide, hvad der kræves af dem og hvorfor det er vigtigt at børnene passer deres ting og de bliver understøttet af hjemmet. Mange problemer vil kunne tages i opløbet.

Det vil koste en stor pose penge, men lærernes arbejdet vil blive nemmere efter relativt kort tid og fagligheden blive forbedret efter en kort årrække.

Miljø

Albertslund har gennemført en massiv indsats på miljøområdet, til gavn for borgerne og for at presse andre frem i skoene. Det er godt. Men den nuværende prioritering med en miljøcertificering er en kostbar løsning, der er en hæmsko for en fortsat offensiv miljøindsats.

Miljøcertificeringen betyder ikke bare at vi skal have en kostbar stab til at kontrollere indsatsen og lave rapporter, for at beholde et stykke papir på borgmesterkontoret. Den medfører også en stor skjult indsats i samtlige forvaltninger og institutioner, der spiser ressourcer på alle budgetter. Denne skjulte indsats er svær at måle og er bedre brugt på øget aktivitet i de enkelte områder eller samlet i større investeringer.

Venstre vil foretrække årligt at sætte et budget af til direkte miljøinvesteringer, hvor målsætninger og effekter er konkrete og virkeligt flytter noget.

Idræt

Idræt og anden fysisk aktivitet er den bedste forebyggelse af sundheden og samtidigt giver det overskud til mere i hverdagen. Derfor skal Albertslund have de nødvendige idrætsfaciliteter til at understøtte foreningerne og de frivilliges arbejde. Niveauet skal løftes til det samme som vores nabokommuner og omfatter en ny svømmehal i nord, en opvisningshal ved stadion og 2 kunstgræsbaner, én i syd og én i nord.

Det vil ikke bare koste mange penge, det vil også tage lang tid at projektere og anlægge. Derfor bør planerne lægges nu og gennemføres over en periode på 5-8 år.

Økonomisk set skal der findes sponsorer, etableres samarbejder med andre kommuner og måske også ske en vis medfinansiering af foreningerne. Ved at afhænde besiddelser som Albertslund Centrum og andre unyttige grunde, kan der findes en del af det økonomiske grundlag til at gennemføre de første og vigtigste investeringer.

Ud over den fysiske etablering af tiltrængte faciliteter skal der gennemføres en indsats målrettet de borgergrupper, der i dag slet ikke benytter idrætstilbud og arbejde for at disse får gavn af disse tilbud og at der løbende kommer flere frivillige kræfter til at drive foreningsarbejdet. Det er godt for foreningerne og for borgerne.

Sundhed

Sundhedstilstanden og levealderen er væsentlig ringere end i resten af regionen og landet som helhed.

Derfor skal vi have et sundhedshus, der både kan yde en mere fleksibel service for borgerne og en mere fokuseret indsats over for de borgere som har en særlig risiko for indlæggelse eller med kroniske lidelser. Særligt gælder det ældre og indvandrer, der er særligt disponeret for bestemte sygdomme.

Indsatsen med sundhed og forebyggelse skal styres af et centralt team af læger, sundhedsplejersker og sygeplejersker. Disse skal proaktivt tage kontakt til ældre og løbende understøtte hjemme- og ældrepleje. Dette vil sikre at antallet af unødige, langvarige og kostbare forløb med indlæggelser og genoptræning undgås.

Sundhedshuset skal også varetage en række behandlinger for kroniske lidelser som f.eks. diabetes, der ikke behøver blive udført på et hospital. Det vil gøre servicen mere effektiv og billigere end indlæggelser.

Samtidigt vil det blive langt mere trygt for borgerne med en service lokalt eller hjemme hos borgeren.

Et sundhedshus er en investering. En del af denne investering vil kunne finansieres med hjælp fra Regionen, der også vil have en stor fordel af en fokuseret lokal indsats. I løbet af kort tid vil investeringen betale sig hjem med en forbyggende indsats for dem, der ellers ville blive indlagt. Det er langt billigere, når indlæggelse og genoptræning kan undgås.

Tak fordi du tog dig tiden til at læse hele dette indlæg!

Med venlig hilsen
Brian Palmund
Spidskandidat for Venstre i Albertslund
Kandidat til Region Hovedstaden for Venstre


Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

Kategorier

%d bloggers like this: